Regulamin Słuchacza

  • Drukuj

 

REGULAMIN SŁUCHACZA

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

W HAJNÓWCE

 

I.

Postanowienia Ogólne.

     1. Uniwersytet Trzeciego Wieku – nazywany dalej UTW – funkcjonuje w ramach Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce na podstawie statutu i w ramach obowiązującego porządku prawnego.
     2. Władze UTW współpracują z wybranymi Zakładami pracy, instytucjami, osobami prywatnymi oraz władzami Samorządowymi miasta i powiatu w oparciu o zawarte porozumienia z innymi stowarzyszeniami.

 

II.

Działalność merytoryczna Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

     1. Program UTW nastawiony jest na aktywności i samodzielność słuchaczy oraz dostosowany jest do ich potrzeb i zainteresowań.
     2. Zajęcia dla słuchaczy prowadzone są w następujących formach:

a) wykłady ogólne (obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy) odbywają się raz w miesiącu i poparte są w miarę możliwości prezentacja zespołów artystycznych najbliższego środowiska.

b) zajęcia w grupach organizowane są w różnej formie w zależności od potrzeb i możliwości lokalowych i finansowych.

  

III.

Działalność organizacyjna Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

     1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go należy do obowiązków prezesa i jego zastępcy.
     2. Każdy słuchacz może wybrać dowolną liczbę zajęć i uczestniczyć w nich w cyklu kilkuletnim.
     3. Osoba wstępująca w poczet słuchaczy zobowiązana jest do uiszczenia kwoty w wysokości ustalonej przez władze UTW oraz w ustalonym terminie. W przypadku rezygnacji z przynależności do UTW nie zwraca się opłaty semestralnej.
     4. Zapisy przeprowadza się 2 razy w roku;

-   w przerwie międzysemestralnej ( m-c styczeń)

-   przed rozpoczęciem zajęć ( m-c październik)

     5. W każdej sekcji tworzone są grupy seminaryjne, którym przewodniczy lider wybrany przez Słuchaczy danej grupy.

     6. Wszelkie formy zajęć nadzoruje z-ca prezesa.

 

IV.

Prawa i obowiązki słuchaczy

     1. Słuchacze są obowiązani do aktywnego uczestnictwa w realizacji programu, dbanie o dobre imię UTW oraz przestrzeganie regulaminów i ustaleń statutu.
     2. Słuchacze maja prawo przedstawiać propozycje organizowania innych form działalności. Warunkiem rozpoczęcia nowych zajęć jest powstanie grupy liczącej co najmniej 10 osób lecz zależne jest również od możliwości finansowych stowarzyszenia lub wolontariatu.
     3. Wszystkie zajęcia dla słuchaczy winny opierać się o czytelne, jednoznaczne i sprawiedliwe zasady organizacyjne.

 

V.

Postanowienia końcowe

     Niniejszy regulamin został przyjęty przez Zarząd i Walne Zebranie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku i obowiązuje od dn. 16 października 2013 r.