Statut

 

S T A T U T

STOWARZYSZENIA

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

W HAJNÓWCE

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne.

   § 1.1. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce zwany w dalszej części niniejszego statutu Stowarzyszeniem jest samorządową, publiczną placówką kształcenia ustawicznego aktywizującą osoby starsze, które zakończyły pracę zawodową. Czas działalności Stowarzyszenia nie jest określony.

     2. Terenem działalności Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce, jest obszar powiatu hajnowskiego. Siedzibą Stowarzyszenia jest Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej /budynek B/ 17-200 Hajnówka ul. Piłsudskiego 1.

     3. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS i posiada osobowość prawną.

     § 2.1. Działalność Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce wspierają:

1)   Burmistrz Miasta Hajnówka;

2)   Starosta Powiatu Hajnowskiego;

3)   Towarzystwo Ziemi Hajnowskiej;

4)   Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce;

5)   Białowieski Park Narodowy;

6)   Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży;

7)   Nadleśnictwo Hajnówka;

8)   Szkoły i Zespoły Szkół z terenu powiatu hajnowskiego;

9)   Wójtowie i Burmistrzowie Gmin powiatu hajnowskiego.

   2. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej oraz ma prawo wydawania zaświadczeń i legitymacji członkowskich według określonego wzoru.

   3. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce współpracuje z instytucjami i organizacjami o pokrewnych celach a w szczególności z krajowymi i zagranicznymi Uniwersytetami oraz podmiotami mogącymi współdziałać w realizacji celów Uniwersytetu.

     4. Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest przy współpracy z wyższymi uczelniami jak: Uniwersytet w Białymstoku i Politechnika Białostocka na zasadzie patronatu naukowego.

     5. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku opiera swoją działalność na pracy społecznej Zarządu i członków Stowarzyszenia.

     6. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać ich wykonanie innym osobom na podstawie umów cywilno-prawnych.

 

Rozdział II

Cele, formy i środki działania.

     § 3. Celem Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce jest:

1)   Stymulowanie rozwoju osobowego oraz intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych;

2)   Prowadzenie działalności edukacyjnej (w tym w zakresie ochrony i promocji zdrowia), kulturalnej, twórczej i krajoznawczej – turystycznej dla osób starszych;

3)   Aktywizacja społeczna osób starszych i propagowanie aktywnego trybu życia;

4)   Angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska;

5)   Aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych;

6)   Ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak służba zdrowia, ośrodki kultury, ośrodkami rehabilitacyjnymi i innymi oraz upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.

7)   Podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.

8)   Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

     § 4. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1)   Wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe z różnych dziedzin nauki;

2)   Konwersatoria z języków obcych;

3)   Zajęcia informatyczne;

4)   Spotkania z przedstawicielami nauki, kultury, sztuki, polityki, gospodarki;

5)   Zajęcia z kultury fizycznej i rehabilitację zdrowotną;

6)   Aktywną działalność turystyczno – krajoznawczą;

7)   Działalność w zespołach, klubach i sekcjach zainteresowań;

8)   Samopomoc koleżeńską (pozamaterialną) i pracę społeczną członków;

9)   Prowadzenie akcji informacyjnej i wydawniczej, propagującej działalność za pośrednictwem środków masowego przekazu.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

     § 5. Członkiem może zostać każda osoba w wieku starszym nieczynna zawodowo, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce, złoży pisemną deklarację przystąpienia do grona jego członków oraz opłaci składkę. Przyjęcie w poczet członków następuje na posiedzeniu Zarządu – uchwałą Zarządu.

     § 6. Członkowie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce mają prawo:

1)   Współorganizowania działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, krajoznawczo – turystycznej, klubowej i zespołowej zgodnie z celami Uniwersytetu oraz potrzebami członków;

2)   Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestniczenie w wykładach, seminariach, ćwiczeniach, zajęciach i wszelkich imprezach organizowanych dla członków Stowarzyszenia;

3)   Zapoznawania się z programami działalności Stowarzyszenia;

4)   Czynnego i biernego wyboru do Władz Uniwersytetu;

5)   Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków, zabierania głosu i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia i jego organów.

     § 7. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani:

1)   Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce;

2)   Przestrzegać postanowień Statutu oraz regulaminów, zarządzeń, uchwał i decyzji organów Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce;

3)   Przestrzegać zasad kulturalnego współżycia społecznego w uniwersyteckiej społeczności oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej.

     § 8. 1. Utrata praw członka Stowarzyszenia następuje w wskutek:

1)   Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia złożonego pisemnie;

2)   Skreślenia z listy członków z powodu nieprzestrzegania zasad kulturalnego współżycia, a także w przypadku braku aktywności w życiu Stowarzyszenia przez okres 6 miesięcy, niewłaściwego postępowania lub zachowania godzącego w autorytet i dobre imię Stowarzyszenia, niepłacenia składek przez 1 semestr;

3)   Śmierci członka;

4)   Pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.

       2. O skreśleniu z listy członków decyduje Zarząd poprzez podjęcie uchwały.

    3. Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego decyzja jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Członkowie Uniwersytetu.

     § 9.1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)   Zwyczajnych;

2)   Wspierających;

3)   Honorowych.

   2. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która spełnia wymogi zawarte w rozdziale III, § 5 niniejszego Statutu.

     3. Członkiem wspierającym staje się w oparciu o złożoną pisemną deklarację osoba fizyczna lub prawna, która dobrowolnie zobowiązała się do wspierania działalności Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce w zakresie realizacji jego celów przez dotacje finansowe lub inny rodzaj pomocy.

  4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.

     5. Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział V

Organizacja Uniwersytetu.

     § 10. Organami Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Hajnówce są:

1)   Walne Zebranie Członków;

2)   Zarząd Stowarzyszenia;

3)   Komisja Rewizyjna;

4)   Rada Programowa.

     § 11.1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce i może być zwoływane w sposób zwyczajny lub nadzwyczajny.

     2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1)   Uchwalenie i dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce oraz wybór komitetu założycielskiego Stowarzyszenia;

2)   Ustalenie ilościowe składu Zarządu i wybór członków Zarządu;

3)   Proponowanie kierunków działalności Stowarzyszenia;

4)   Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu;

5)   Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd;

6)   Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków, w tym nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia.

7)   Wybór Komisji Rewizyjnej i ustalenie składu ilościowego Komisji.

     3. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej jeden raz w roku. O jego terminie Zarząd zawiadamia członków minimum na 7 dni przed terminem zebrania.

     4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

1)   Na podstawie przyjętej uchwały Zarządu;

2)   Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby słuchaczy Uniwersytetu w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku.

     5. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:

1)   Z głosem decydującym – wszyscy członkowie Uniwersytetu;

2)   Z głosem doradczym – osoby zaproszone.

     6. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów.

   § 12.1. Zarząd liczy od trzech do dziesięciu osób wybranych na Walnym Zebraniu Członków Uniwersytetu.

     2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

     3. Zarząd wybiera spośród siebie:

1)   Prezesa Zarządu i Wiceprezesa; 

2)   Sekretarza;

3)   Skarbnika;

4)   Członków Zarządu.

     4. Do zakresu działania Zarządu należy:

1)   Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem uchwał Walnego Zebrania Członków;

2)   Zwoływanie Walnych Zebrań Członków;

3)   Powoływanie Rady Programowej, rozpatrywanie problemów zgłaszanych przez Radę i przez członków Uniwersytetu;

4)   Uchwalenie regulaminu Uniwersytetu.

     5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu. O trybie głosowania decyduje Zarząd.

     6. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa zgodnie z rocznym terminarzem i doraźnie.

     7. Członkowie wchodzący w skład Zarządu są zobowiązani do:

1)   Czynnego uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach i pracach Zarządu;

2)   Współtworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania;

3)   Zachowania w tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniach Zarządu, które mogą naruszać dobro osobiste słuchaczy i osób współpracujących z Uniwersytetem.

     8. Zebrania Zarządu są protokołowane. Protokół podpisuje Protokolant i Prezes.

     § 13.1. Do obowiązków Prezesa należy realizacja statutowych zadań placówki, a w szczególności:

1)   Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz;

2)   Opracowywanie planów działania Stowarzyszenia;

3)   Kontrola prawidłowości funkcjonowania form dokształcania i aktywizacji osób starszych;

4)   Przygotowywanie sprawozdań z działalności Uniwersytetu, opracowywanie na każdy rok budżetowy planu dofinansowania form kształcenia.

     § 14.1. Organem opiniodawczo – doradczym Prezesa jest Rada Programowa.

   2. Liczbę Członków Rady Programowej Stowarzyszenia określa Zarząd, który także ją powołuje i odwołuje.

   3. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, który zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/3 składu członków rady nie rzadziej niż raz na kwartał.

     4. Do zadań Rady Programowej Stowarzyszenia należy w szczególności;

1)   Opiniowanie propozycji form dokształcania i aktywizacji osób starszych;

2)   Przygotowywanie planów wykładów oraz prezentacji zespołów artystycznych na dany semestr;

3)   Wnioskowanie o podjęcie określonych form kształcenia i aktywizacji.

     5. W skład Rady programowej wchodzi członek Zarządu.

     6. Szczegółowy zakres działania Rady Programowej określa Regulamin.

     § 15.1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności Stowarzyszenia.

  2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

    3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce.

     4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.

     5. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1)   Kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia;

2)   Przedstawianie Zarządowi i jego Prezydium wniosków wynikających z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień;

3)   Kontrola opłacania składek członkowskich;

4)   Składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.

    6. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Hajnówce odbywa się, co najmniej raz do roku.

     7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Komisji.

     § 16.1. Sąd Koleżeński może być powołany na wniosek Zarządu. Składa się z 3-5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

     2. Sąd Koleżeński orzeka w składzie, co najmniej trzyosobowym.

     3. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

1)   Rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu;

2)   Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia;

3)   Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;

4)   Orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Hajnówce ze statutem;

5)   Przedstawianie Zarządowi oraz Walnemu Zebraniu Członków wniosków w sprawach wynikających z działalności Sądu Koleżeńskiego.

     4. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd.

     5. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

1)   Upomnienie;

2)   Zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce na okres jednego roku;

3)   Wykluczenie ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce.

     6. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkom odwołanie do Zarządu w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

     7. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w sprawach dotyczących członka Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie do 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

     8. Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe.

     § 17. Majątek Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Hajnówce powstaje z:

1)   Wpisowego i składek członkowskich;

2)   Dochodów z własnej działalności statutowej i gospodarczej;

3)   Dotacji;

4)   Zapisów darowizn i spadków oraz z ofiarności publicznej.

    § 18. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa Zarządu i Skarbnika lub innego Członka Zarządu.

     § 19. Składki członkowskie wpłacane są w odpowiedniej kwocie w terminach wyznaczonych przez Walne Zebranie Członków.

     § 20. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

     § 21. Uchwałę w sprawie zmiany treści statutu podejmuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych słuchaczy.

     § 22. Obsługa gospodarcza, finansowa i administracyjno – biurowa Uniwersytetu prowadzona jest w zakresie własnym i na własny rachunek przez zarząd Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Hajnówce.

     § 23. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce może być powołane i rozwiązane na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

      § 24. Walne Zebranie Członków w drugim terminie, może odbywać się bez względu na ilość obecnych.

    § 25. Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez Walne Zebranie Członków w dniu 16 października 2013 r.